ผู้ผลิตโคมไฟกันระเบิด 10 อันดับแรก [อัปเดตปี 2024]

Picking the right explosion proof lighting manufacturer can be tricky. There are so many out there, and each one claims to be the best. Well, don’t worry – we’ve done the hard work for you.

Check out our top 10 list of explosion proof lighting manufacturers, and find the perfect one for your business. We’ve tested and reviewed them all, so you can rest assured that you’re making the right choice.

So, whether you’re looking for a new light installation or just want to be better informed, read on!

ชื่อ บริษัทวันที่ก่อตั้งที่ตั้ง
ฮับเบลล์ไลท์ติ้ง1963กรีนวิลล์ เซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
วอร์เลน2014กวางตุ้ง, จีน
อีตัน1911บลูมฟิลด์, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา
ฟิลิปส์1891ไอนด์โฮเวน เนเธอร์แลนด์
คูเปอร์ไลท์ติ้ง1956พีชทรีซิตี้ จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
Raytec2005Northumberland, UK
NJZ Lighting2012Nanjing, China
American Electric Lighting1953Granville, Ohio, USA
Lux-itไม่มีPaola, Malta
Thorn1928Spennymoor, UK
Commercial LED Lightsไม่มีDetroit, Michigan, USA

ฮับเบลล์ไลท์ติ้ง

Since its inception in 1963, ฮับเบลล์ไลท์ติ้ง has been one of the leading explosion proof lighting manufacturers in the world. As an integral part of Hubbell Incorporated, Hubbell Lighting has been crafting innovative and reliable products for almost 60 years, much to the satisfaction and safety of its customers.

From small-scale facilities to large industrial complexes, their explosion proof luminaires are designed to withstand even the most hazardous environments. With a range of features like corrosion-resistant coatings, impact-resistant housings, and reinforced glass safety shields, Hubbell Lighting has earned the trust of its customers, who depend on reliable products.

Hubbell Lighting also provides products that can improve business efficiency, increase energy savings, and make workplaces safer. Some of these solutions include technology for harsh environments, better wiring management, and improved grounding systems.

เมืองและประเทศ: กรีนวิลล์ เซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1963

ผลิตภัณฑ์หลัก: floodlights, emergency lights

ภาพบริษัท:

explosion proof lighting manufacturers 2

ภาพโรงงาน:

explosion proof lighting manufacturers 3

ภาพผลิตภัณฑ์:

explosion proof lighting manufacturers 4

ทบทวน:

If you’re looking for a quality, dependable explosion proof lighting manufacturer, Hubbell Lighting is a great choice. With over 50 years of experience, they know how to make products that are both safe and efficient. Their products are designed to meet the most stringent safety standards, and their customer support is top-notch.

วอร์เลน

วอร์เลน is one of the leading explosion proof lighting manufacturers in the industry. Founded in 2014, Vorlane continues to be at the forefront of innovation, developing and manufacturing high-quality products to meet the rigorous demands of hazardous environments.

At Vorlane, safety is paramount — their certified lighting solutions are designed to meet a wide range of international standards and certifications. Their advanced manufacturing techniques ensure that their products are of the highest quality, and their dedicated customer service team is always on hand to answer any questions or queries.

With products ranging from floodlights to emergency lighting, their comprehensive offerings, which include ไฟ LED แผงเชิงพาณิชย์, have you covered when it comes to reducing risks in hazardous locations. Whether you need a lighting solution for offshore drilling rigs or an industrial plant, Vorlane has the perfect product for you.

เมืองและประเทศ: กวางตุ้ง, จีน

วันที่ก่อตั้ง: 2014

ผลิตภัณฑ์หลัก: LED downlight, แผงไฟ LED

ภาพบริษัท:

explosion proof lighting manufacturers 5

ภาพโรงงาน:

explosion proof lighting manufacturers 6

ภาพผลิตภัณฑ์:

explosion proof lighting manufacturers 7

ทบทวน:

Explosion proof lighting from Vorlane is the perfect choice for any business that needs reliable, safe lighting solutions in hazardous environments. With their innovative products and dedication to customer service excellence, Vorlane is sure to provide you with the best lighting solutions for your business.

อีตัน

อีตัน is one of the leading explosion proof lighting manufacturers in the world. They have been providing quality and reliable products to customers for over 100 years, so you can trust that they know what they’re doing. Their groundbreaking solutions are designed to be safe and efficient while also being reliable and cost-effective.

Eaton provides energy-efficient products designed to meet the toughest standards. Their lighting solutions are very durable and are designed for any environment, ranging from industrial plants to hazardous locations. Plus, they are constantly innovating and introducing new technologies to keep up with the latest trends.

Eaton also provides superior customer service with their knowledgeable team of experts and technical support staff. They also offer a wide range of training options to ensure that customers get the most out of their products.

เมืองและประเทศ: บลูมฟิลด์, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1911

ผลิตภัณฑ์หลัก: สปอตไลต์, ไฟไฮเบย์

ภาพบริษัท:

explosion proof lighting manufacturers 8

ภาพโรงงาน:

explosion proof lighting manufacturers 9

ภาพผลิตภัณฑ์:

explosion proof lighting manufacturers 10

ทบทวน:

Eaton is a go-to option for an explosion proof lighting manufacturer that hits all the marks: experienced, reliable, and always innovative. Not only are their products designed with safety and efficiency in mind, but they’re also created to be budget-friendly without compromising quality. With over 100 years of experience, you can trust that their products will get the job done right.

ฟิลิปส์

ฟิลิปส์ is an explosion-proof lighting manufacturer that has been in the business for more than 100 years. It is renowned for producing high-quality products that are able to withstand the harshest of environments.

The company is also a leader in innovation and has introduced many groundbreaking products to the market. From the use of LED technology to energy-saving systems, Philips has become a leader in lighting solutions.

Their expertise and commitment to quality have earned them a worldwide reputation. With the latest in LED technology, Philips is able to provide energy-efficient lighting solutions for any situation. And, with their specialized product lines, you can be sure your lighting will always stay up to code.

เมืองและประเทศ: ไอนด์โฮเวน เนเธอร์แลนด์

วันที่ก่อตั้ง: 1891

ผลิตภัณฑ์หลัก: floodlights, LED luminaires

ภาพบริษัท:

explosion proof lighting manufacturers 11

ภาพโรงงาน:

explosion proof lighting manufacturers 12

ภาพผลิตภัณฑ์:

explosion proof lighting manufacturers 13

ทบทวน:

Philips is a well-known and highly respected company that manufactures some of the best explosion proof lighting on the market. Their LED technology is some of the most advanced in the industry, and they continue to innovate with new products and solutions.

Philips is always ahead of the curve when it comes to safety and efficiency. If you’re looking for top-quality explosion proof lighting, be sure to check out Philips.

คูเปอร์ไลท์ติ้ง

คูเปอร์ไลท์ติ้ง is one of the world’s leading explosion proof lighting manufacturers. They design innovative lighting solutions that improve safety while making buildings, homes, and cities more efficient and sustainable. Their portfolio of indoor and outdoor lighting, lighting controls, and smart lighting systems is unrivaled in the industry.

They are also the go-to provider of lighting solutions for industrial and hazardous locations, providing products that are certified to meet or exceed safety requirements. Their lineup of explosion-proof products includes standard and custom fixtures, as well as LED lighting options.

Cooper Lighting also takes a holistic approach to lighting, incorporating controls and automation that help to maximize energy efficiency while ensuring safety and security. They are committed to helping customers achieve their long-term sustainability goals, providing products that are designed to last and reduce maintenance costs.

เมืองและประเทศ: ไอนด์โฮเวน เนเธอร์แลนด์

วันที่ก่อตั้ง: 1891

ผลิตภัณฑ์หลัก: downlights, track lights

ภาพบริษัท:

explosion proof lighting manufacturers 14

ภาพโรงงาน:

explosion proof lighting manufacturers 15

ภาพผลิตภัณฑ์:

explosion proof lighting manufacturers 16

ทบทวน:

If you’re looking for a reliable and innovative explosion proof lighting manufacturer, Cooper Lighting is a great choice. They are committed to energy efficiency and sustainability and offer controls and automation that can help reduce energy costs.

They are dedicated to helping customers achieve their long-term sustainability goals, providing products that are designed to last and reduce maintenance costs. Their products are sure to meet your needs, whether you’re looking for indoor or outdoor lighting or solutions for hazardous locations.

Raytec

Raytec is one of the few explosion proof lighting manufacturers to offer solutions for hazardous areas, industrial applications, transport, as well as security industries. With over 17 years of experience in the LED lighting industry, they have developed a range of products designed to provide reliable lighting both indoors and outdoors.

Raytec specializes in LED-based products that improve safety and security for a variety of applications. They provide certified explosion proof lighting solutions that can survive the toughest conditions, including high-intensity environments.

In addition, Raytec products are covered by a comprehensive 5-year warranty, ensuring that you can rely on their products for years to come. With a wide range of products available, there is sure to be a Raytec solution that is perfect for your needs.

เมืองและประเทศ: Northumberland, UK 

วันที่ก่อตั้ง: 2005

ผลิตภัณฑ์หลัก: flood lights, linear LED lights

ภาพบริษัท:

explosion proof lighting manufacturers 18

ภาพโรงงาน:

explosion proof lighting manufacturers 17

ภาพผลิตภัณฑ์:

explosion proof lighting manufacturers19

ทบทวน:

Raytec is a reliable and experienced LED lighting manufacturer, with products perfect for a variety of applications. Their explosion proof lighting solutions are some of the best on the market, and their 5-year warranty ensures that you can rely on their products for years to come. With a wide range of products available, Raytec has a solution for any lighting need.

NJZ Lighting

Since 2012, NJZ Lighting has been a leading manufacturer of innovative and durable lighting solutions for hazardous locations, general industry, and marine applications. Their products are designed to withstand even the most challenging conditions, making them the preferred choice for industrial lighting solutions.

NJZ Lighting has an extensive portfolio of explosion-proof, corrosion-resistant products that have been approved and certified by the UL and TVU. Their commitment to providing high-quality products and services makes them an ideal option for anyone looking for quality lighting solutions.

Whether you need an industrial-grade lighting solution for a hazardous area or need to light up the open waters, NJZ Lighting has you covered. With their expertise and industry-leading products, you can rest assured that your lighting needs will be taken care of.

เมืองและประเทศ: Nanjing, China 

วันที่ก่อตั้ง: 2012

ผลิตภัณฑ์หลัก: low bay lights, ไฟเบย์สูง

ภาพบริษัท:

explosion proof lighting manufacturers 20

ภาพโรงงาน:

explosion proof lighting manufacturers 21

ภาพผลิตภัณฑ์:

explosion proof lighting manufacturers 22

ทบทวน:

If you’re looking for a quality lighting solution, NJZ Lighting is the perfect choice. They offer a large variety of products that are designed to be tough in even the most extreme conditions. Their selection of explosion-proof and corrosion-resistant items makes them perfect for industrial businesses that need high-quality lighting solutions.

American Electric Lighting

One of the key divisions of Acuity Brands is American Electric Lighting, a leading manufacturer of explosion proof lighting fixtures and systems. With a mission to design, engineer, and manufacture the highest quality products for harsh environments, American Electric Lighting has become known as one of the premier names in the industry.

Their products are designed and manufactured to meet the highest industry standards, providing superior performance, reliability, and safety. Offering a wide range of explosion proof lighting products, the company has been able to provide superior performance and long-term reliability — no matter what the environment.

American Electric Lighting strives to provide the best possible products for all your lighting needs, including roadway, industrial, commercial, area lighting, security, flood, and decorative.

เมืองและประเทศ: Granville, Ohio 

วันที่ก่อตั้ง: 1953

ผลิตภัณฑ์หลัก: floodlights, LED Cobra heads

ภาพบริษัท:

explosion proof lighting manufacturers 23

ภาพผลิตภัณฑ์:

explosion proof lighting manufacturers 24

ทบทวน:

Whether you’re looking for a fixture to light up an area or you need a hazardous-rated fixture that’s up to the task, you can trust American Electric Lighting to provide the product and support needed for your application. With exceptional performance, superior quality, and an industry-leading commitment to safety, American Electric Lighting is the safe bet.

Lux-it

Lux-it is one of the top explosion proof lighting manufacturers in the industry. With their years of experience and expertise, they have been able to develop high-quality products that stand out from the competition. Their products are designed to last and are built with safety in mind, making them ideal for any application or environment.

Even though Lux-it offers high-quality products, they also make sure to keep their prices affordable. This makes them an ideal choice for any business or individual looking for explosion lighting. Their products are reliable and economical, making them the perfect choice for any budget. They offer the best in lighting style and innovation while ensuring the best value for your money.

เมืองและประเทศ: Paola, Malta

วันที่ก่อตั้ง: ไม่มี

ผลิตภัณฑ์หลัก: spot lights, track lights

ภาพบริษัท:

explosion proof lighting manufacturers 25

ภาพผลิตภัณฑ์:

explosion proof lighting manufacturers 26

ทบทวน:

If you’re looking for a top-quality explosion proof lighting manufacturer, Lux-it is the company for you. Their products are affordably priced and of the highest quality. They’re perfect for any application or environment, and they’re sure to last for years. So, if you’re looking for an affordable and reliable option, Lux-it is the best choice out there.

Thorn

ธอร์น ไลท์ติ้ง has been an explosion proof lighting manufacturer for more than 90 years. They are one of the biggest and most trusted providers in the industry, known throughout the world for quality, reliability, and ease of use.

Using the latest lighting technologies, Thorn Lighting offers an extensive portfolio of both commercial and industrial lighting solutions to meet a wide range of needs. Their innovative products are designed to stand up to the toughest environments while providing a safe and reliable source of light.

To protect both employees and machinery, their explosion-proof lighting range is designed to comply with rigid safety requirements for hazardous areas. Quality and reliability are guaranteed with a 5-year warranty.

เมืองและประเทศ: Spennymoor, UK

วันที่ก่อตั้ง: 1928

ผลิตภัณฑ์หลัก: downlights, surface, and suspended luminaires

ภาพบริษัท:

explosion proof lighting manufacturers 27

ภาพโรงงาน:

explosion proof lighting manufacturers 28

ภาพผลิตภัณฑ์:

explosion proof lighting manufacturers 29

ทบทวน:

If you’re looking for lighting that is reliable, safe, and up-to-date with the latest technology then Thorn Lighting is the perfect choice. We can confidently recommend them for any commercial or industrial lighting needs, thanks to their impressive portfolio of products and a long-standing reputation for quality and reliability.

With their 5-year warranty, you can rest assured that your lighting will remain up and running with minimal interruption. So if you need a lighting solution that is reliable and up-to-date, you can’t go wrong with Thorn.

Commercial LED Lights

Commercial LED Lights, headquartered in the vibrant city of Detroit, Michigan, USA, stands as a leading provider of commercial and industrial lighting solutions at wholesale rates. With a rich history spanning several years in the LED lighting industry, Commercial LED Lights has carved out a niche for itself by offering an extensive range of products designed to meet the diverse lighting needs of contractors, architects, property owners, and end-users.

Specializing in LED-based products, Commercial LED Lights focuses on enhancing safety, efficiency, and aesthetics for various applications. The company offers a broad spectrum of lighting solutions, including UFO LED lights, LED high bay lights, explosion-proof lights, crane safety lights, and LED parking lot lights, among others. These products are crafted to withstand challenging conditions and provide reliable illumination for both indoor and outdoor environments.

เมืองและประเทศ: Detroit, Michigan, USA

วันที่ก่อตั้ง: ไม่มี

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ: UFO LED lights, LED high bay lights, explosion-proof lights, crane safety lights, LED parking lot lights

ภาพลักษณ์บริษัท:

explosion proof lighting manufacturers 30

รูปภาพสินค้า:

explosion proof lighting manufacturers 31

ทบทวน:

Commercial LED Lights is a trusted and experienced LED lighting manufacturer offering a wide array of products suitable for various applications. The company’s focus on providing certified and durable lighting solutions makes it a go-to choice for those in need of reliable commercial and industrial lighting. With a commitment to customer satisfaction and a comprehensive product range, Commercial LED Lights delivers solutions that not only illuminate spaces but also enhance safety and efficiency. Whether for warehouses, parking lots, or hazardous environments, Commercial LED Lights has a lighting solution tailored to your needs.

บทสรุป

So there you have it – our top 10 explosion proof lighting manufacturers. While we can’t guarantee that these are the only good ones out there, we can say that they’ve all been thoroughly tested and come highly recommended.

If you’re looking for a reliable and safe option for your next lighting project, any of these companies would be a great place to start. If you need help finding the perfect product for your needs, don’t hesitate to ติดต่อเรา – we’d be happy to assist you in any way we can.

มหัศจรรย์! แบ่งปันกรณีนี้:
มหัศจรรย์! แบ่งปันกรณีนี้:

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

โลโก้ vorlane r เล็ก
รับการอัพเดตผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนเพื่อรับประกาศและข้อเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุด

  ผลิตภัณฑ์โอเอ็มเอ็ม
  ความสามารถของวอร์เลน
  ติดต่อ วอร์เลน

  ขอใบเสนอราคา

  *เราเคารพการรักษาความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง

  thTH

  ขอใบเสนอราคา

  *เราเคารพการรักษาความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง

  นิทรรศการทีม wolink vorlane ใช้สำหรับโทรศัพท์แบบป๊อปอัป

  สัมผัสความเจิดจ้าของ Vorlane ในนิทรรศการครั้งต่อไปของเรา!

  นิทรรศการทีม vorlane wolink

  สัมผัสความเจิดจ้าของ Vorlane ในนิทรรศการครั้งต่อไปของเรา!