ผู้ผลิตไฟส่องสว่างบนเวที 10 อันดับแรก [อัปเดตปี 2024]

เมื่อถึงเวลา แสงเวที, there are a lot of manufacturers to choose from. With so many options, it can be tough to decide which one is right for your project. How do you know if a manufacturer is reputable and produces high-quality products?

To help you out, we’ve put together a list of the top 10 stage lighting manufacturers. In this article, we’ll give you an overview of each company and what they’re known for. We’ll also provide some information about their product.

So read on to learn more!

ชื่อ บริษัทEstablishment Yearที่ตั้ง
Chauvet1990สหรัฐ
วอร์เลน2014กวางตุ้ง, จีน
ADJ Lighting1985ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย
Elation Professional1992ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย
Blizzard Lighting2010สหรัฐ
CHAUVET Professional1990สหรัฐ
High End Systemsทศวรรษ 1970สหรัฐ
ETC1975Austin, Texas, United States
Stage Depot2007Bristol, United Kingdom
Prolights2001Minturno, Italy
DTS Lighting1980Misano Adriatico, Italy

Chauvet

Chauvet Lighting is one of the leading stage lighting manufacturers in the world. It offers a wide variety of lighting products for all types of applications, from small clubs to large arenas. Chauvet has a long history of manufacturing innovative and reliable lighting products, and they are constantly working to create new and better ways to bring excitement to live performances.

One of the things that set Chauvet apart from other lighting companies is its commitment to customer service. It has a team of dedicated specialists who are always available to help customers find the right products for their needs, and it offers comprehensive support services to ensure that users get the most out of its lighting systems.

Chauvet is also known for its high-quality standards. All of its products are designed and manufactured in-house, and they undergo rigorous testing procedures to ensure that they meet the highest standards possible. This attention to detail ensures that Chauvet products are always reliable and perform well under pressure.

ประเทศและเมือง: สหรัฐ

วันที่ก่อตั้ง: 1990

ผลิตภัณฑ์หลัก: ไฟเวที LED, moving headlights

ภาพบริษัท:

Company image 1

ภาพผลิตภัณฑ์:

Product Image 1

ทบทวน:

Chauvet offers a wide range of services to help brands with their stage lighting needs. It can provide consultation on the best lighting options for your event, as well as design and production services. It also offers a wide range of products, including LED lights, trusses, and controllers. This makes them a great one-stop shop for all your stage lighting needs.

วอร์เลน

วอร์เลน manufactures stage lighting products for theatres, concerts, and other productions. They offer a wide range of products, including conventional and LED fixtures, dimmers, controllers, and power supply systems. Vorlane products are used by major theatre chains across China and around the world.

Vorlane was founded in 2014. It started the company with a mission to create high-quality, affordable stage lighting products. Vorlane has since become a leading manufacturer of stage lighting products, and it continues to invest in research and development to stay ahead of the competition.

Vorlane is a family-owned business with a headquarters in China. All of its products are designed and manufactured in-house, and they have a team of experienced engineers and technicians who work to ensure quality and reliability. Vorlane is also dedicated to sustainability, and all of its products are energy-efficient and low-emitting.

ประเทศและเมือง: กวางตุ้ง, จีน

วันที่ก่อตั้ง: 2014

ผลิตภัณฑ์หลัก: หลอดไฟ LED, stage lighting

ภาพบริษัท:

4 6

ภาพโรงงาน:

5 6

ภาพผลิตภัณฑ์:

6 5

ทบทวน:

If you’re looking for professional แสงเวที, Vorlane is definitely the company to go with. It has a wide range of products and services to choose from, and its team of experts can help you select the perfect setup for your needs. It also offers comprehensive support and maintenance plans, so you can rest assured that your lighting will always be in good hands.

ADJ Lighting

ADJ Lighting is one of the leading stage lighting manufacturers in the world. It offers a wide range of products for all types of applications, including club lighting, theater lighting, and event lighting. Its products are known for their high quality and innovative designs.

ADJ Lighting has been in business since 1985 and has a long history of developing cutting-edge lighting products. It is a family-owned company with a commitment to quality and customer service. Its products are used by some of the biggest names in the entertainment industry, including Cirque du Soleil and Disney.

ADJ Lighting is always at the forefront of new lighting technologies, and it is constantly innovating new ways to make its products more efficient and user-friendly. The company’s goal is to provide the best possible lighting solutions for its customers, whether it’s for a small club or a large stadium.

ประเทศและเมือง: ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย

วันที่ก่อตั้ง: 1985 

ผลิตภัณฑ์หลัก: Club lighting, stage lighting, event lighting

ภาพบริษัท:

7 3

Product Image:

8 3

ทบทวน:

ADJ Lighting is a company that specializes in stage and theatrical lighting. They have a wide range of products that can be tailored to fit the needs of any brand. ADJ Lighting is known for its high-quality products and customer service. However, they can be quite expensive compared to other brands in the industry.

Elation Professional

Elation Professional was founded in 1992 by two brothers who were passionate about theater and lighting. Its products are used by professionals all around the world, from theaters and nightclubs to churches and schools.

Elation Professional is a leading manufacturer of stage lighting products, offering a wide range of options for both professional and amateur users. Its products are known for their quality and durability, making them a popular choice for events and installations, both large and small.

In addition to their lighting products, Elation Professional also offers a range of controllers, dimmers, and other accessories to help users get the most out of their lighting setup.

ประเทศและเมือง: Los Angeles, CA

วันที่ก่อตั้ง: 1992

ผลิตภัณฑ์หลัก: Stage lighting, controllers

ภาพบริษัท:

9 3

ภาพโรงงาน:

10 3

ภาพผลิตภัณฑ์:

11 2

ทบทวน:

While Elation Professional does offer quality products and services, their prices are a bit high. Additionally, its customer service can be a bit slow to respond at times. Overall, though, it is a good company with excellent products.

Blizzard Lighting

Blizzard Lighting was founded in 2010 by a group of experienced lighting professionals. Its goal was to create a company that would provide high-quality products and services to customers around the world.

Blizzard Lighting is a company that specializes in the manufacturing of stage lighting. It offers a wide variety of products that are perfect for any event, big or small. Blizzard Lighting has a team of experts who are dedicated to helping customers find the perfect lighting solution for their needs.

Blizzard Lighting is committed to providing the best possible customer experience. It also offers a wide range of services, including free design consultations, to help customers find the perfect lighting solution for their needs.

ประเทศและเมือง: สหรัฐ

วันที่ก่อตั้ง: 2010 

ผลิตภัณฑ์หลัก: LED stage lights, moving headlights

ภาพบริษัท:

12 2

ภาพผลิตภัณฑ์:

13 2

ทบทวน:

Blizzard Lighting is a trusted manufacturer of stage lighting services for brands. It provides innovative and creative lighting solutions that enable brands to create unforgettable experiences for their customers. Unfortunately, its customer service is not up to par with its lighting products and services.

CHAUVET Professional

CHAUVET Professional is a leading manufacturer of professional stage lighting. It offers a wide range of products for all types of applications, from nightclubs and theaters to churches and schools.

CHAUVET Professional is committed to providing the best possible customer experience, and they offer comprehensive support services to ensure that you get the most out of your lighting fixtures. Its products are used by some of the world’s top lighting designers, and they continue to set the standard for quality and innovation in the stage lighting industry.

Since its foundation in 1990, CHAUVET Professional has been driven by a passion for innovation. The company’s innovative products have won numerous awards, and its commitment to quality has made it a trusted name in the industry.

ประเทศและเมือง: สหรัฐ

วันที่ก่อตั้ง: 1990

ผลิตภัณฑ์หลัก: Stage lighting fixtures

ภาพบริษัท:

14 2

ภาพผลิตภัณฑ์:

15 2

ทบทวน:

CHAUVET Professional provides quality stage lighting products and services for brands. It has a wide variety of products to choose from, and its team is experienced in helping brands select the right products for their needs. However, its products are not always affordable, and its customer service can be slow to respond.

High End Systems

High End Systems was founded in the 1970s. In the early days, it was known for its innovative disco lights. These days, it’s a go-to for all kinds of stage lighting needs – from concerts to clubs to theatre productions.

While the company might not have the same name recognition as some of the other brands on this list, High End Systems is a trusted name in the industry. Its products are known for being reliable and easy to use.

High End Systems is a stage lighting manufacturer that aims to provide the best possible lighting products and services to its customers. The company’s objective is to create an environment where customers can explore their creativity and produce the most stunning lighting effects possible.

ประเทศและเมือง: สหรัฐ

วันที่ก่อตั้ง: ทศวรรษ 1970

ผลิตภัณฑ์หลัก: Disco lights, club lights

ภาพบริษัท:

16 2

ภาพผลิตภัณฑ์:

17 2

ทบทวน:

High End Systems is a great option for those looking for high-quality stage lighting. The company’s products are reliable and easy to use, making them a great choice for anyone from amateurs to professionals. However, the brand isn’t as well-known as some of the other manufacturers on this list, so keep that in mind when making your decision.

ETC

ETC provides innovative lighting and video solutions for the entertainment industry. Some of the company’s clients include Cirque du Soleil, the World Cup, and the Super Bowl. ETC is headquartered in Austin, Texas, and has offices in Germany, Switzerland, and the United Kingdom.

The company offers a wide range of products, including digital lighting control systems, automated fixtures, media servers, and software. Its products are used in a variety of settings, including theaters, stadiums, arenas, theme parks, and nightclubs.

ETC is a well-established company with a long history of providing quality products and services to its clients. It has a strong reputation for innovation and customer service.

ประเทศและเมือง: Austin, Texas, United States

วันที่ก่อตั้ง: 1975

ผลิตภัณฑ์หลัก: Digital lighting control systems, automated fixtures

ภาพบริษัท:

18 2

ภาพโรงงาน:

19 1

ภาพผลิตภัณฑ์:

20 1

ทบทวน:

ETC provides unparalleled service and support to brands looking to create unforgettable live experiences. With a team of dedicated experts, ETC is committed to helping every client reach their full potential. Its downside, though, is its high cost, which may not be affordable for everyone.

Stage Depot

Stage Depot is a UK-based stage lighting manufacturer that specializes in LED and traditional stage lighting fixtures. The company has been in business since 2007 and has earned a reputation for high-quality, reliable products.

Stage Depot’s products are used by professional theatres, schools, churches, and other venues around the world. The company’s LED fixtures are particularly popular due to their energy efficiency and long lifespan.

Stage Depot is committed to providing top-notch customer service and support. The company offers free technical support to all customers, and its products are backed by a 2-year warranty.

ประเทศและเมือง: Bristol, United Kingdom

วันที่ก่อตั้ง: 2007 

ผลิตภัณฑ์หลัก: Traditional and LED stage lighting fixtures

ภาพบริษัท:

21 1

ภาพผลิตภัณฑ์:

22 1

ทบทวน:

Stage Depot is a great resource for brands looking for stage lighting services. It has a wide selection of products to choose from, and its team is knowledgeable and helpful. Its downside, though, is that its prices can be a bit higher than other brands. But overall, Stage Depot is a great option for those in need of stage lighting services.

Prolights

PROLIGHTS is the professional lighting division of Music & Lights S.r.l., an Italian company specializing in the manufacture of technologies for the show industry.

The PROLIGHTS brand was established in 2001 with a focus on the design and manufacture of professional lighting and video products for the entertainment, event, broadcast, and installation markets. The company is headquartered in Minturno, Italy, where the company’s commercial, operational, and R&D centers are all located.

PROLIGHTS continues to experience sustained growth across all sectors, with its products found on stages and in studios all over the world. Founder Franco Sorabella, and his son Fabio, are both actively involved in the day-to-day running of the business and in the development of the product range.

ประเทศและเมือง: Minturno, Italy

วันที่ก่อตั้ง: 2001

ผลิตภัณฑ์หลัก: Moving heads, เทคโนโลยีแอลอีดี

ภาพบริษัท:

23

ภาพผลิตภัณฑ์:

24

ทบทวน:

Prolights services are top-notch for brands. They have a vast inventory of stage lighting and accessories, and their team is knowledgeable and helpful in finding the perfect products for your needs. Unfortunately, their prices are a bit high compared to some other brands.

DTS Lighting

DTS Lighting, an Italian powerhouse in the professional lighting industry, is headquartered in Misano Adriatico, Italy. Since its inception in 1980, DTS has been at the forefront of developing innovative lighting solutions tailored for both entertainment and architectural applications.

Boasting a rich heritage of design excellence and manufacturing prowess, DTS is celebrated for its ability to blend creative vision with technical skill. The company’s commitment to quality and innovation has established it as a key player in the global lighting scene, offering a wide range of products that cater to the intricate demands of lighting professionals.

Dedicated to enhancing human experiences through superior lighting, DTS prioritizes sustainability and user safety in its product designs. From cutting-edge stage lighting to sophisticated architectural illumination, DTS’s offerings are designed to enrich environments while ensuring energy efficiency and environmental stewardship.

ประเทศและเมือง: Misano Adriatico, Italy

วันที่ก่อตั้ง: 1980

ผลิตภัณฑ์หลัก: Ellipsoidal fixtures, moving heads, conventional spot/flood fixtures

ภาพบริษัท:

DTS lighting

ภาพผลิตภัณฑ์:

dts lighting

ทบทวน:

DTS Lighting provides comprehensive support to its clients, offering services such as design consultation, product customization, and professional training. While known for its premium quality and innovative solutions, DTS maintains a balance between performance and cost, ensuring that its high-end lighting products deliver value and excellence to users across various sectors.

บทสรุป

So those are our top 10 stage lighting manufacturers. As you can see, they come from a variety of backgrounds and offer different products. But one thing is for sure – all of them will be able to provide you with the perfect lighting solution for your needs.

If you need help choosing the right one, don’t hesitate to ติดต่อเรา at Vorlane. Our team of experts would love to help you find the best stage lighting for your business needs!

อวตารของผู้เขียน
สตีเว่น เหลียง
มหัศจรรย์! แบ่งปันกรณีนี้:
มหัศจรรย์! แบ่งปันกรณีนี้:

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

โลโก้ vorlane r เล็ก
รับการอัพเดตผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนเพื่อรับประกาศและข้อเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุด

  ผลิตภัณฑ์โอเอ็มเอ็ม
  ความสามารถของวอร์เลน
  ติดต่อ วอร์เลน

  ขอใบเสนอราคา

  *เราเคารพการรักษาความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง

  thTH

  ขอใบเสนอราคา

  *เราเคารพการรักษาความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง