ผู้ผลิตโคมไฟกลางแจ้ง 10 อันดับแรก [อัปเดตปี 2024]

It’s no secret that แสงกลางแจ้ง is a necessary part of any home, and with the right manufacturer, you can get quality products that will last for years.

In this article, we’ll explore 10 of the top outdoor lighting manufacturers in the industry and provide their company overviews so you can make an informed decision before you buy!

So, if you’re in the market for a few outdoor lighting that is something a bit more advanced and stylish – these are the top 10 outdoor lighting manufacturers you should have on your radar. Read on!

ชื่อ บริษัทEstablishment Yearที่ตั้ง
ฟิลิปส์ ไลท์ติ้ง1891ไอนด์โฮเวน เนเธอร์แลนด์
วอร์เลน2007กวางตุ้ง, จีน
เจเนอรัลอิเล็คทริค (GE)1892Massachusetts, USA
คูเปอร์ไลท์ติ้ง1987จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
อีตัน1911คลีฟแลนด์ โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
ครี1987เดอรัม, นอร์ทแคโรไลนา, สหรัฐอเมริกา
ออสแรม1919มิวนิค, เยอรมนี
ฮับเบลล์ไลท์ติ้ง1963เซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
แบรนด์ Acuity1892แอตแลนตา จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
ไดไลท์1938ลอนดอน, สหราชอาณาจักร
Lighting New York (LNY)1992นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

ฟิลิปส์ ไลท์ติ้ง

ฟิลิปส์ ไลท์ติ้ง is one of the largest lighting companies in the world. It offers a wide range of lighting products for both residential and commercial applications. Some of its most popular products include LED lights, lamps, and light fixtures.

Philips Lighting is committed to providing energy-efficient lighting solutions that help customers save money and reduce their carbon footprint. It has a wide range of LED products that are designed to meet or exceed the latest energy efficiency standards.

Philips Lighting is also a leader in the smart lighting market. It offers a range of connected LED lights that can be controlled with a smartphone or tablet. These lights can be used for a variety of applications, including home automation, security, and entertainment.

ประเทศและเมือง: ไอนด์โฮเวน เนเธอร์แลนด์

วันที่ก่อตั้ง: 1891 

ผลิตภัณฑ์หลัก: LED lamps, outdoor lighting

ภาพบริษัท: 

Outdoor Lighting Manufacturers 2

ภาพโรงงาน:

Outdoor Lighting Manufacturers 3

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Manufacturers 4

ทบทวน:

Philips Lighting services offer a reliable and affordable option for lighting needs. However, they may not have all the customization options that some businesses need. Overall, Philips Lighting is a great option for basic lighting needs. They provide quality service and reliability.

วอร์เลน

วอร์เลน is a trendsetter in LED lights and other innovative lighting solutions, offering sleek and modern designs to light up your life. With years of experience in the industry, Vorlane has become a leader in LED technology, always striving for energy efficiency and high-quality products.

With an extensive product range ranging from ceiling lights and spotlights to wall packs and decorative lighting fixtures, you’ll find something to meet your needs. Vorlane’s lights are renowned for their energy efficiency and long life, with some models boasting a lifespan of up to 50,000 hours.

Additionally, the company offers OEM services to create custom lighting solutions for any application. This makes Vorlane a great choice for businesses and homeowners looking for unique lighting designs. Its products are made with only the best materials and components, ensuring top-notch quality.

ประเทศและเมือง: กวางตุ้ง, จีน

วันที่ก่อตั้ง: 2007

ผลิตภัณฑ์หลัก: LED bulbs, แสงกลางแจ้ง

ภาพบริษัท: 

เว็บไซต์วอร์เลน

ภาพโรงงาน:

Outdoor Lighting Manufacturers 6

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Manufacturers 7

ทบทวน:

If you’re looking for a reliable and affordable outdoor lighting manufacturer, Vorlane is a great option. They offer a wide range of products that are both stylish and durable, and their customer service is top-notch. So if you’re looking to add some outdoor lighting to your home or business, Vorlane should definitely be at the top of your list.

เจเนอรัลอิเล็คทริค (GE)

จีอี is one of the largest and most well-known outdoor lighting manufacturers in the world. It offers a wide range of products, including LED lighting, solar lighting, and traditional gas and electric lighting. GE has been in business for over 125 years, and they have a strong reputation for quality and innovation.

One of the things that sets GE apart from other outdoor lighting manufacturers is its commitment to sustainability. All of its LED products are Energy Star certified, and they offer a variety of solar products that are designed to reduce energy consumption and save homeowners money.

GE also has a wide range of traditional gas and electric lighting options, so you can find the perfect lights for your home or business no matter what your needs are.

ประเทศและเมือง: แมสซาชูเซตส์, สหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1892

ผลิตภัณฑ์หลัก: LED lighting, outdoor lighting

ภาพบริษัท: 

Outdoor Lighting Manufacturers 8

ภาพโรงงาน:

Outdoor Lighting Manufacturers 9

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Manufacturers 10

ทบทวน:

GE services offer a lot of benefits for brands. It is a well-established and reliable company with a long history of quality products. However, the company’s products and services may be more expensive than some of its competitors due to its advanced technology and expansive product range.

คูเปอร์ไลท์ติ้ง

คูเปอร์ไลท์ติ้ง is a top manufacturer of outdoor lighting, offering a wide range of products for both residential and commercial applications. With a focus on energy-efficient technology, Cooper Lighting is committed to delivering quality lighting that meets the highest standards for performance, durability, and aesthetics.

Cooper Lighting has been in business for more than 100 years, and today it operates as a part of the Acuity Brands family of companies. Acuity Brands is a leading provider of innovative lighting and building management solutions, with products that are used in more than 100,000 buildings around the world.

Cooper Lighting is dedicated to providing quality outdoor lighting products that are efficient and reliable. The company has a long history of innovation, and its products are backed by some of the best warranties in the industry.

ประเทศและเมือง: จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1987

ผลิตภัณฑ์หลัก: ไฟ LED น้ำท่วม, outdoor lighting

ภาพบริษัท: 

Outdoor Lighting Manufacturers 11

ภาพโรงงาน:

Outdoor Lighting Manufacturers 12

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Manufacturers 13

ทบทวน:

Cooper Lighting products and services are of great value for the price. They are well-made and long-lasting. However, its customer service can be a bit difficult to work with at times. Nonetheless, Cooper Lighting is a great choice for outdoor lighting needs, especially if you are on a budget. The value and quality of its products make them worth considering.

อีตัน

อีตัน is a company that specializes in electrical products and services. It offers a wide range of products for both residential and commercial applications, including lighting. Eaton has been in business for over 100 years and is now a global leader in the electrical industry.

One of Eaton’s main strengths is its innovation. It is constantly developing new products and technologies to meet the needs of its customers. Eaton also places a strong emphasis on quality and customer service. It has a reputation for producing high-quality products that are backed by excellent customer support.

If you’re looking for a reliable and innovative provider of outdoor lighting, Eaton should be worth considering. Its products are well-made and backed by superior customer service, making them a great choice for any application.

ประเทศและเมือง: คลีฟแลนด์ โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1911

ผลิตภัณฑ์หลัก: LED tubes, outdoor lighting

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Manufacturers 14

ภาพโรงงาน:

Outdoor Lighting Manufacturers 15

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Manufacturers 16

ทบทวน:

The Eaton lights can be costly, so if you’re looking for a cheaper option, there may be better options out there. However, the quality and durability of the lights are worth it in the long run. Overall, Eaton is a great outdoor lighting manufacturer that provides high-quality products. If you’re willing to pay for it, you won’t regret your decision.

ครี

ครี is a leading manufacturer of LED lighting products, offering a wide range of indoor and outdoor lighting solutions. Some of Cree’s most popular LED products include lightbulbs, streetlights, and flashlights.

Cree was founded in 1993 by a team of engineers who were determined to create the most efficient LED lighting products on the market. Since then, Cree has become a leading innovator in the LED lighting industry and has won numerous awards for its products.

Cree is committed to helping customers save energy and money with its high-quality LED products. In addition to its cutting-edge technology, Cree also offers excellent customer service and support.

ประเทศและเมือง: เดอรัม, นอร์ทแคโรไลนา, สหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1987

ผลิตภัณฑ์หลัก: LED lights, outdoor lighting

ภาพบริษัท: 

Outdoor Lighting Manufacturers 17

ภาพโรงงาน:

Outdoor Lighting Manufacturers 18

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Manufacturers 19

ทบทวน:

Cree is a well-known outdoor lighting manufacturer, but they are not without its faults. One common complaint about Cree products is that they can be quite expensive. However, their quality and performance are often worth the extra cost.

ออสแรม

ออสแรม is a company that manufactures lighting products for both indoor and outdoor use. Some of its most popular products include LED lights, lamps, and light bulbs. It is headquartered in Germany and has been in business since 1919.

Osram is known for its high-quality products, and it is constantly innovating to stay ahead of the curve. In recent years, it has developed some groundbreaking LED technology that is both energy-efficient and long-lasting. It also offers a wide range of products to suit every need, from basic bulbs to decorative lighting fixtures.

Overall, Osram is a reliable company with a long history of producing quality lighting products. If you’re looking for an efficient and durable light fixture, Osram is a great option.

ประเทศและเมือง: มิวนิค, เยอรมนี

วันที่ก่อตั้ง: 1919

ผลิตภัณฑ์หลัก: LED lights, outdoor lighting

ภาพบริษัท: 

Outdoor Lighting Manufacturers 20

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Manufacturers 21

ทบทวน:

Osram is a well-known outdoor lighting manufacturer. They have a wide variety of products that are designed to meet a variety of needs. One of the standout features of Osram’s products is the quality. However, it has limited product selection in certain areas and occasionally slow response times from customer service.

ฮับเบลล์ไลท์ติ้ง

ฮับเบลล์ไลท์ติ้ง is one of the leading outdoor lighting manufacturers in the United States. It offers a wide range of high-quality products for both residential and commercial applications. Hubbell Lighting is known for its innovative designs and energy-efficient products. Its products are available through a network of authorized dealers and distributors.

Hubbell Lighting was founded in 1963. The company has a long history of innovation and product development. Hubbell Lighting was the first company to introduce fluorescent lighting to the commercial market. It also developed the first LED downlight for residential applications.

Hubbell Lighting is a family-owned business with a strong commitment to quality and customer service. It has a nationwide network of authorized dealers and distributors that can provide support and service for its products.

ประเทศและเมือง: South Carolina, United States

วันที่ก่อตั้ง: 1963

ผลิตภัณฑ์หลัก: Outdoor lighting, indoor lighting

ภาพบริษัท: 

Outdoor Lighting Manufacturers 22

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Manufacturers 23

ทบทวน:

Those looking for reliable outdoor lighting solutions should turn to Hubbell Lighting. With its commitment to quality and innovation, you can be sure that your purchase will last a lifetime. Plus, with its wide variety of product options, there’s something for everyone! Unfortunately, if you’re looking for a cheap lighting solution, Hubbell may not be the best option.

แบรนด์ Acuity

แบรนด์ Acuity is one of the leading providers of innovative, energy-efficient lighting solutions for both indoor and outdoor applications in North America. Some of the company’s well-known brands include Lithonia Lighting, Holophane, Peerless, and Gotham.

Acuity Brands has a wide range of products that are designed to improve lighting quality, lower energy consumption, and enhance safety. The company is also a leader in smart lighting technology, which allows users to remotely control and monitor lights using smartphones or tablets.

Acuity Brands is committed to sustainability and has been recognized for its achievements in this area by organizations such as the Environmental Protection Agency (EPA) and the United States Green Building Council (USGBC).

ประเทศและเมือง: แอตแลนตา จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1892

ผลิตภัณฑ์หลัก: LED tube lights, outdoor lighting

ภาพบริษัท: 

Outdoor Lighting Manufacturers 24

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Manufacturers 25

ทบทวน:

Overall, Acuity Brands is a great choice if you’re looking for reliable, high-quality outdoor lighting solutions with excellent customer service. It might be a bit pricey, but its products are well worth the investment.

ไดไลท์

ไดไลท์ is a global leader in providing energy-efficient LED lighting solutions. The company offers a wide range of products for a variety of applications, including industrial, outdoor, and แสงเชิงพาณิชย์.

Dialight’s outdoor lighting solutions can be used in a variety of settings, such as parks, stadiums, and other areas where light is needed for safety or aesthetics. Dialight’s products are designed to provide optimal lighting in all weather conditions and come with a range of features such as glare reduction, energy-saving options, and adjustable beams.

Dialight has a long history of innovation and is committed to providing the highest quality products and services to its customers. Dialight’s products are designed with the latest technology, offering excellent efficiency and long-lasting performance. The company is dedicated to providing its customers with solutions that meet their specific needs.

ประเทศและเมือง: ลอนดอน, สหราชอาณาจักร

วันที่ก่อตั้ง: 1938

ผลิตภัณฑ์หลัก: โซลูชั่นแสงสว่างกลางแจ้ง

ภาพบริษัท: 

Outdoor Lighting Manufacturers 26

ภาพโรงงาน:

Outdoor Lighting Manufacturers 27

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Manufacturers 28

ทบทวน:

Dialight is a top outdoor lighting manufacturer with many years of experience in the industry. They provide reliable and high-quality services to brands across the globe. Its downside though is the price tag for its products, which may be higher than other manufacturers. However, their services are worth it if you need a reliable outdoor lighting solution that won’t let you down!

Lighting New York (LNY)

Lighting New York (LNY) stands as a premier online retailer in the United States, offering an extensive selection of innovative, stylish, and energy-efficient lighting solutions for both indoor and outdoor applications. With a vast array of products from renowned brands such as Hinkley, Visual Comfort, WAC Lighting, and Quoizel, LNY caters to a diverse clientele, ranging from homeowners and designers to professionals seeking the perfect lighting fixtures for their spaces.

Sustainability is at the core of LNY’s operations, earning accolades from prestigious organizations for its contributions to environmental preservation. The retailer’s efforts in promoting eco-friendly lighting solutions align with the goals of the Environmental Protection Agency (EPA) and the United States Green Building Council (USGBC), further solidifying its reputation as a leader in the lighting industry.

ประเทศและเมือง: New York, USA

วันที่ก่อตั้ง: 1992

ผลิตภัณฑ์หลัก: Chandeliers, ไฟจี้, wall sconces, landscape lighting

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Manufacturers 29

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Manufacturers 30

ทบทวน:

Lighting New York is an exceptional choice for those in search of high-quality, reliable indoor and outdoor lighting solutions backed by unparalleled customer service. While the price point may be higher than some competitors, the value and performance of LNY’s products justify the investment, making it a top recommendation for anyone looking to enhance their lighting experience.

บทสรุป

When it comes to outdoor lighting, there’s no shortage of options. From traditional bulbs to energy-efficient LED solutions, these top 10 manufacturers have you covered. Each of these companies has its own unique offering when it comes to products and services, so be sure to do your research before making your purchase.

If you have questions, feel free to ติดต่อเรา at Vorlane. Our lighting experts are here to help you find the perfect solution for your outdoor lighting needs.

อวตารของผู้เขียน
สตีเว่น เหลียง
มหัศจรรย์! แบ่งปันกรณีนี้:
มหัศจรรย์! แบ่งปันกรณีนี้:

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

โลโก้ vorlane r เล็ก
รับการอัพเดตผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนเพื่อรับประกาศและข้อเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุด

  ผลิตภัณฑ์โอเอ็มเอ็ม
  ความสามารถของวอร์เลน
  ติดต่อ วอร์เลน

  ขอใบเสนอราคา

  *เราเคารพการรักษาความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง

  thTH

  ขอใบเสนอราคา

  *เราเคารพการรักษาความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง